MESE

Gennaio1121.80.3000056.5100
Febbraio1018-0.6000053100
Marzo13.528.33.4000042.1100
Aprile14.72110000003