MESE

Gennaio15.123.87.4000092.894
Febbraio16.223.210.7000050.648
Marzo18.229.111.600008.226
Aprile21.334.81200008.287